-
 

                                                      

: "" "". .

( 50 ):


( .-geneia()
( . therme -

( ...)
() . . .

( . metallurgeo -
( .)


( ... . meros -
( . metamiktos - )( . metamorphosis - )


( ... )
( ... . nephros - ) (


()
( . metaplasso - )

( ... . soma - )( . metastasis - )
(Metastasio) ( . .

( . metathesis - )

( ... )
( ... )
( . meta ta physika - )

:

(1870-1946)

""
( . 307-324)
(Bigiaretti) ( . 1906)