-
 

                                                      

: "" "". .

( 50 ):

( . tirage
( . tyrannos)
(Tirana
( . tyrannis)
( . thyra - ...)
( . tiret
(
[ . (glandula) thyreoidea - ]
()


( . thyra - )(Tirpitz) (1849-1930)
(Mare Tirreno)
()
(Tirso de Molina) ( .
(2- . 7 . . .)


()(Tisza) (1861-1918)
( . Tisza
(1830-1902)
()
() (Tiselius) (1902-7 ..1)


(Tiso) (1887-1947)


(Tissandier) (1891-1945)
(Tissandier) (1843-99)
(Thiessen) (1899-1990)
- ()
(isserand) (1845-96)
(1897-196 ..1)

:

(Valencia)

- (Wodzislaw Slaski)
. . .
( . out - breeding - )