-
 

                                                      

: "" "". .

( 50 ):

( .
( ) (Diaz de la Pena) (1808-76)


( . 725 - . 799)
( . Diakrioi)
() ( . diakritikos - )
( . dialektos -
( )
[ . dialektike (techne) -
( )

( ...)
( . dialysis -
( . dialogos)
( . dia -

( . Diamant
( . diametros - )( . 1936)
( . dianoia)
[ . dia pason (chordon) - ()]
() ( . diapeiro - )
( . dia - ) ()

( . diarrheo - )
(Diaz) (1830-1915)
(Diaz de Mendoza) (1862-1930)
(1895-1942)
( . dia - skopeo - )


( . diaspora - )
( . diastema - )

( . diastole - )

( . diathesis - )
( . diathermaino - )


(

:

(1888-1947)
(1893-1984)

( . vicomte)
( ) (1819-50)